menu

Uit de ‘zeer oude doos’ van LSC 1890

01-02-2022
Begiftigd met de “Erepenning van verdienste” door H.M. de Koningin, dd 4-3-67

23-10-2020 | Ter ere van het 125 jarig Jubileum

21-10-2020 | Lycurgus: oprichting, cricket en croquet, voetbal

Een vraag die mij steeds bezig heeft gehouden was wie waren nu op 4 maart 1890 eigenlijk de oprichters van Lycurgus. Dit was niet bekend meer in de vereniging. Na lang en intensief speurwerk ben ik achter de namen gekomen en achter wat feiten en omstandigheden uit de vroegste geschiedenis van LSC 1890.

Wellicht stond het antwoord in het notulenboek van Lycurgus over de jaren 1899 en 1901 tot aan 1907. Hierbij viel het op dat over het jaar 1900 er geen notulen waren. Hoe kon dat. Na zoekwerk bleek het antwoord eigenlijk heel simpel. In 1900 waren de weersomstandigheden dermate slecht dat als gevolg daarvan het veld niet gebruikt kon worden. Men stopte dus even om later in 1901 de draad weer op te pakken. Echter in dit notulenboek stond niet aangegeven wie de oprichters waren en moest er verder worden gezocht.

Maar eerst nog wat informatie over het oude LSC 1890. Lycurgus werd dus opgericht op 4 maart 1890. Op 11 februari 1905 werd de voetbalclub Sparta opgericht. Sparta werd opgericht bij de niet meer bestaande Waag aan de Markstraat, daar waar nu de snackbar is. Uit het archief blijkt dat Lycurgus en Sparta nog tegen elkaar hebben gevoetbald. In 1907 liep het ledental van Lycurgus terug en werd toenadering gezocht met Sparta. Op 15 september 1907 fuseerden beide clubs tot de Lycurgus Sparta Combinatie (LSC). In de jaren daarna gold als oprichting datum van LSC de fusiedatum van 1907. In 1932 werd zelfs nog het vijfentwintig jarig jubileum van LSC gevierd.

In de jaren daarna werd vervolgens aangenomen dat Lycurgus was opgericht op 19 september. Bij het dertig jarig jubileum, dus gebaseerd op de fusiedatum van 1907, van LSC in 1937 kwam het toenmalige bestuur in het bezit van stukken waaruit onomstotelijk bleek dat Lycurgus op 4 maart 1890 was opgericht. Bij de KNVB werd toen aangevraagd om de oprichtingsdatum van Lycurgus vast te stellen op 4 maart 1890. In juni 1941 kwam het instemmend besluit van de KNVB (toen NVB omdat in WOII het woord “Koninklijk” niet gebruikt mocht worden). Vanaf die tijd geldt als officiële oprichtingsdatum van LSC 1890 dus 4 maart 1890. Waarschijnlijk zijn bij de aanvraag bij de KNVB originele stukken verstuurd. Dit hield in dat vlot daarna niet meer bekend was wie nu de oprichters waren.

Na lang zoeken in het archief van onze vereniging, blijkt uit een archiefstuk het volgende. Op 4 maart 1890 werd de ‘Sneeker Sportclub Lycurgus’ opgericht door de heeren Witsen Elias en Van Meurs, commiezen ter posterij, M. van Boover, J.D. Schepers, P. Schepers en N. Goslinga. Dit waren dus de oprichters van uiteindelijk LSC 1890. Er werd cricket en croquet gespeeld op een terrein waar nu de straat Kloosterhof (bij de Parallelweg) ligt.

In de Leeuwarder Courant van 5 juli 1892 wordt verslag gedaan van een cricketwedstrijd tussen Lycurgus en Frisia te Sneek.

Aan het croquetspel namen ook dames deel. Een groep dames heeft, volgens een artikel in de Sneeker Courant van 1891, aan Lycurgus in het voorjaar 1891 nog een vlag aangeboden voorafgaande aan een cricketwedstrijd tegen L.A.C. Frisia 1883 uit Leeuwarden. Dit was
destijds gebruikelijk bij de cricketclubs.

In 1894 rolde voor het eerst de bal en wel op een veld gelegen aan het Kaatsland. Een veld zonder greppels maar buitengewoon modderig en drassig.

De heren Witsen Elias en R. Klein waren intussen erelid van Lycurgus geworden wegens de vele cricketverdiensten. De heren (of liever gezegd) jongens R. Klein en Jan Huges voerden het voetbal bij Lycurgus
in. In 1895 werd een competitie gespeeld tegen twee Leeuwarder clubs: Hermes en Frisia II. Door de slechte omstandigheden van het veld aan het Kaatsland werden de wedstrijden in Leeuwarden gespeeld.

In de Leeuwarder Courant van 19 november 1895 wordt een kort verslag gedaan van de wedstrijd van Hermes tegen het tweede elftal van Lycurgus.

In 1895 waren er ongeveer twintig leden. In 1897 en 1898 werden er vriendschappelijke wedstrijden gespeeld tegen Harlingen, Steenwijk en Be Quick II. In die periode en tot aan 1905 speelde Lycurgus niet in de officiële competitie maar alleen vriendschappelijke wedstrijden en toernooien.

In die jaren worstelde Lycurgus niet alleen met een slecht veld maar ook met tegenwerking van ouders en leraren. Als gevolg hiervan was er maar een klein ledental en dus ook weinig inkomsten. De bovenstaande opmerking van tegenwerking etc. verdient enig uitleg. De maatschappij van toen was één die wij thans niet meer kennen of herkennen. Er was, simpel gezegd, een rijke bovenlaag, daaronder een laag met de middenstand en de onderste laag bestond uit de arbeidersgezinnen. De kinderen uit de bovenlaag gingen na de basisschool naar of de H.B.S. (Hogere Burger School) of het gymnasium. Na het behalen van het diploma werd een universitaire studie gevolgd. Juist de kinderen uit die bovenlaag vormden cricket- en crocketclubjes en er werd aan “lawntennis” gedaan. Het voetballen paste niet in het tijdsbeeld met betrekking tot de sportbeoefening van de kinderen uit de bovenlaag. Vandaar de tegenwerking. Verder was er een groot verloop van leden doordat deze naar universiteiten of andere opleidingen elders in het land gingen. Om lid te worden van Lycurgus gold dan ook als voorwaarde dat men op de H.B.S. of het gymnasium moest zitten. Een baan bij de Nederlandsche Posterijen Witsen Elias en Van Meurs) was een baan met het nodige aanzien. Dit blijkt wel uit het feit dat benoemingen, promoties en overplaatsing naar andere steden werden vermeld in de kranten.

Weer verder met Lycurgus. In 1899 werden de heren A.G. Menzel en C.J. Risselada tot erelid benoemd. De benoeming van vier leden tot erelid van Lycurgus houdt in dat de lijst van ereleden van LSC 1890 uitgebreid moest worden In 1909 werd nog een ‘Lycurgiaan’ van het eerste uur, W. Feenstra, benoemd tot erelid. In de periode tot aan 1907 werden er diverse wedstrijden gespeeld tegen voornamelijk Leeuwarder clubs. Er was toen ook nog een korte bloeiperiode maar in 1907 was dit voorbij en volgde dus de fusie met Sparta. Een groot aantal gegevens over de vroege geschiedenis van Lycurgus zijn afkomstig uit een brief van 1927 aan het toenmalige bestuur van de heer dr. H. Klein. De heer Klein voetbalde bij Lycurgus in de jaren 1895 tot 1899 en vertrok toen naar elders.

Romke Akkerman.

09-10-2020 | Uit het verre verleden van de svc LSC 1890

Wederom een verhaal uit de historie van onze vereniging en wel over het oude Lycurgus, opgericht op 4 maart 1890.

Een verhaal van 122 jaar geleden uit een samenleving, een maatschappij waar wij ons heden ten dage niets meer van kunnen voorstellen. Rangen en standen domineerden destijds het dagelijks leven. Lycurgus was daarvan een exponent, een voetbalclub waarvan je alleen lid kon worden als je op de HBS (thans VWO) of het gymnasium zat en je dus uit het ‘gegoede milieu’ kwam.

Deze summiere inleiding is de aanloop tot het volgende over Lycurgus.

Op 6 september 1898 werd de toenmalige prinses Wilhelmina gekroond tot Koningin der Nederlanden.

De sportverenigingen organiseerden een groot nationaal sportfeest en boden de Koningin als eerbetoon een fraai album aan.

Dit is het omslag van het boek

In het boek worden vele sportbonden genoemd en verenigingen die lid waren van de betreffende sportbond.

Bij het hoofdstuk over de ‘Nederlandse Voetbal Bond’ en andere bonden zoals de Amsterdamsche Voetbal Bond, de Haagsche Voetbal Bond etc. staat heel verassend: Lycurgus te Sneek

 De betreffende bladzijde:

Dit samen met clubs met grote namen zoals de Koninklijke UD, de Koninklijke HFC en bijvoorbeeld Frisia uit Leeuwarden.

Opmerkelijk dat een toch enigszins kleine vereniging uit Sneek wordt genoemd en anderszins wellicht een bewijs dat Lycurgus faam en naam had in de destijdse voetbalwereld en de toen aanwezige rangen en standen.
Dit laatste mede door (voormalige) leden van Lycurgus die tot de ‘gegoede

Stand’ behoorden.

Tot zover weer een verhaal over de svc LSC 1890.

Romke Akkerman. 

02-07-2020 | LSC1890 1986-1899

Van links naar rechts: J.H. Paehlig, J.H. van Blommensteijn en H. Sluyterman.

De foto is gemaakt in de periode 1896 – 1899. Eén van de weinige foto’s uit die tijd van LSC 1890. Mooi is om het voetbaltenue te zien. De naam svc Lycurgus voorop en op één been een scheenbeschermer, niet onder de kous maar daarop.  Waarschijnlijk was het destijds de gewoonte om alleen op het ‘voetbalbeen’ een scheenbeschermer te dragen.