menu

Lidmaatschap

Aanmelden

Nieuwe (jeugd)leden, donateurs en donatrices zijn van harte welkom bij onze voetbalvereniging. Zij kunnen zich opgeven door het insturen van een aanmeldingsformulier. Dit is op deze pagina te downloaden. Het aanmeldingsformulier kan men volledig ingevuld printen en vervolgens na ondertekening versturen naar de ledenadministratie van onze vereniging. De aanmelding kan elektronisch plaatsvinden als het formulier als scankopie wordt toegestuurd aan ledenadministratie@lsc1890.nl.

De ledenadministratie neemt de aanmelding slechts in behandeling als het formulier compleet is ingevuld en ondertekent. Na overleg met de seniorencommissie of jeugdcommissie zal er een terugkoppeling plaatsvinden of de aanmelding tot een definitief lidmaatschap kan leiden.

Aanmeldingsformulier-LSC1890-algemeen

Ledenadministratie L.S.C. 1890:
Postbus 279
8600 AG Sneek
E-mail: ledenadministratie@lsc1890.nl

Contributie 2018/2019
Senioren 227
Senioren Niet Spelend 108
Donateurs 62
Senioren Dames 7×7 137
Senioren Heren 7×7 137
Jeugd onder 19 184
Jeugd onder 17 174
Jeugd onder 15 167
Jeugd onder 13 157
Jeugd onder 12 157
Jeugd onder 11 148
Jeugd onder 10 148
Jeugd onder 09 123
Jeugd onder 08 123
Lytse Spilers 54

Contributie is incl. bondscontributie. Een derde jeugdlid uit hetzelfde gezin kan aanspraak maken op 50% korting. De korting is voor het jongste kind. Als dit een ‘Lytse Spiler’ is dan is het zelfs 100%.

ClubCollect

De inning van de contributie is uitbesteed aan ‘ClubCollect’. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of u ineens of in termijnen (drie) wilt betalen. Van ClubCollect ontvangt u een e-mail met instructies als de contributie betaalbaar is. Aan het betalen in termijnen zijn kosten verbonden. Ook wanneer een nieuwe termijnbetaling afgeschreven gaat worden, ontvangt u een vooraankondiging. Als een incasso teruggeboekt wordt zijn daar wel kosten aan verbonden. Het is niet mogelijk de contributie rechtstreeks aan de vereniging te betalen.

Opzegging

Adreswijziging

De adreswijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven aan de ledenadministratie van onze vereniging.

Aansprakelijkheidsverzekering

De vereniging en haar geregistreerde leden zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde voor de schade aan derden. De verzekering geldt uitsluitend tijdens clubactiviteiten, trainingen, etc. Opzettelijk aangebrachte schade, schade aan motorrijtuigen, diefstal en vermissing zijn van aansprakelijkheid uitgesloten. Deze zal worden verhaald op de betrokkenen.

Collectieve ongevallenverzekering

De vereniging heeft voor haar leden een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Verzekerd is een uitkering in geval van algehele blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval tijdens een verenigingsactiviteit. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid is niet via de vereniging verzekerd.

Privacy Policy van Lsc1890

Voor de afspraken die we hebben gemaakt over het verwerken van uw persoonsgegevens verwijzen we u naar de Privacy Policy Voetbalvereniging LSC1890, te vinden op onze website