menu

Lidmaatschap

Aanmelden

Nieuwe (jeugd)leden, donateurs en donatrices zijn van harte welkom bij onze voetbalvereniging. Zij kunnen zich opgeven door het insturen van een aanmeldingsformulier. Dit is op deze pagina te downloaden. Het aanmeldingsformulier kan men volledig ingevuld printen en vervolgens na ondertekening versturen naar de ledenadministratie van onze vereniging. De aanmelding kan elektronisch plaatsvinden als het formulier als scankopie wordt toegestuurd aan ledenadministratie@lsc1890.nl.

De ledenadministratie neemt de aanmelding slechts in behandeling als het formulier compleet is ingevuld en ondertekent. Na overleg met de seniorencommissie of jeugdcommissie zal er een terugkoppeling plaatsvinden of de aanmelding tot een definitief lidmaatschap kan leiden.

Aanmeldingsformulier lidmaatschap LSC1890

Ledenadministratie L.S.C. 1890:
Postbus 279
8600 AG Sneek
0515-421706
E-mail: ledenadministratie@lsc1890.nl

Contributie

Contributie 2017/2018
Senioren 220
Senioren Niet Spelend 105
Donateurs 60
Senioren Dames 7×7 133
Senioren Heren 7×7 133
Jeugd onder 19 179
Jeugd onder 17 169
Jeugd onder 15 162
Jeugd onder 13 152
Jeugd onder 11 144
Jeugd onder 09 119
LS / onder 07 52

Totale contributie dient voor 1 januari betaalt te zijn.

De contributie is incl. bondscontributie. Een derde jeugdlid uit hetzelfde gezin kan aanspraak maken op 50% korting. De korting is voor het jongste kind. Als dit een ‘Lytse Spiler’ is dan is het zelfs 100%. De contributie wordt jaarlijks via de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

ClubCollect

De inning van de contributie is uitbesteed aan ‘ClubCollect’. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of u ineens of in termijnen (drie) wilt betalen. Van ClubCollect ontvangt u een e-mail met instructies als de contributie betaalbaar is. Aan het betalen in termijnen zijn kosten verbonden. Ook wanneer een nieuwe termijnbetaling afgeschreven gaat worden, ontvangt u een vooraankondiging. Als een incasso teruggeboekt wordt zijn daar wel kosten aan verbonden. Het is niet mogelijk de contributie rechtstreeks aan de vereniging te betalen.

Opzegging

Adreswijziging

De adreswijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven aan de ledenadministratie van onze vereniging.

Aansprakelijkheidsverzekering

De vereniging en haar geregistreerde leden zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde voor de schade aan derden. De verzekering geldt uitsluitend tijdens clubactiviteiten, trainingen, etc. Opzettelijk aangebrachte schade, schade aan motorrijtuigen, diefstal en vermissing zijn van aansprakelijkheid uitgesloten. Deze zal worden verhaald op de betrokkenen.

Collectieve ongevallenverzekering

De vereniging heeft voor haar leden een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Verzekerd is een uitkering in geval van algehele blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval tijdens een verenigingsactiviteit. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid is niet via de vereniging verzekerd.